دومین معیار بررسی مدل ساختاری، ضرایب R^2 مربوط به متغیرهای پنهان درون زای (وابسته) مدل است.و نشان دهنده تاثیر یک متغیر برونزا بر یک متغیر درون زا است و سه مقدار ۰٫۱۹ ، ۰٫۳۳و ۰٫۶۷ به عنوان مقدار ملاک برای مقادیر ضعیف ، متوسط و قوی  در نظر گرفته می شوند.هر چه R^2 مربوط به سازه های درون زای یک مدل بیشتر باشد، نشان از برازش بهتر مدل است.هنسلر و همکاران (۲۰۰۹) معتقدند در یک مدل، در صورتی که یک سازه درون زا توسط یک یا دو سازه برون زا تحت تاثیر قرار گیرد.مقدار R^2 از ۰٫۳۳ به بالا نشان از قوت رابطه بین آن سازه و سازه های درون زا است.وجود متغیرهای مستقل بیشتر موجب افزایش R^2 می باشد.بنابراین هرچه تعداد متغیرهای مستقل در تبیین یک متغیر وابسته بیشتر باشد،مقدار بالا R^2برای برازش مدل نیاز است.

 با ما تماس بگیرید.

۰۹۳۵۱۳۲۳۹۵۰ (عیوضی)