سومین معیار که توسط کوهن(Cohen,1988) معرفی شد استf^2 است که شدت رابطه ی میان سازه های مدل را تعیین می کند.مقادیر ۰٫۰۲، ۰٫۱۵و ۰٫۳۵ به ترتیب نشان از اندازه تاثیر کوچک، متوسط و بزرگ یک سازه بر سازه دیگر است.این معیار فقط در مدلهایی کاربرد دارد که متغیرهای درون زایی داشته باشند که بیش از یک متغیر برون زا بر آن ها تاثیرگذار باشد.که در پژوهش حاضر این معیار فقط برای متغیر عملکرد سود مبتنی بر مشتری قابل محاسبه است.

با ما تماس بگیرید.

۰۹۳۵۱۳۲۳۹۵۰ (عیوضی)