– تجزیه و تحلیل داده های آماری، و آزمون فرضیات تحقیق

– مشاوره و تحلیل آماری تحقیقات علمی و پروژه های پژوهشگران و پایان نامه ها و پروژه های دانشجویی

– پردازش آماری داده ها و تجزیه و تحلیل آماری پرسشنامه ها و اطلاعات حاصل از آزمایشات علمی

– ارائه تحلیل آماری با استفاده از نرم افزارهای Amos- Lisrel-Smartpls- spss

– انجام آزمونهای پایایی و روایی و قابلیت اعتماد پرسشنامه

– انجام انواع آزمونهای آماری متناسب با شرایط پروژه یا پایان نامه

– تحلیلهای توصیفی همراه با نمودارها و جداول آماری

– مدل سازی معادلات ساختاری

– برازش مدل

– تحلیل های عاملی تاییدی و اکتشافی

– آزمون فرضیات تحقیق و آزمون فرض آماری

-در مورد ابزارها و روشهای آماری تحقیق و پروژه آماری خویش با ما مشورت کنید…

۰۹۳۵۱۳۲۳۹۵۰ عیوضی