هدف فرضیه علّی ،کشف و تعیین رابطه علت و معلولی بین دو یا چند متغیر است در این جا ،هدف پژوهش گر صرفأ تعیین ارتباط و همبستگی دو یا چند متغیر نیست،بلکه می خواهد عمیق تر و ریشه ای تر با آن برخورد کرده و بگوید که متغیری علت به وجود آمدن متغیر دیگر است.
مثال ۱:پشتکار دانشجو علت پیشرفت تحصیلی آنان است.
مثال ۲:پشتکار دانشجویان بر پیشرفت تحصیلی آنان مؤثر است.
مثال ۳:پشتکار دانشجویان یکی از عوامل پیشرفت تحصیلی آنان است.
در آزمون فرضیه های علّی ، با توجه به نوع مقیاس داده ها ،از آزمون های تحلیل رگرسیون (دو متغیره یا چند متغیره) ،رگرسیون لجستیک ،رگرسیون ترتیبی ،تحلیل مسیر و مدل سازی معادلات ساختاری استفاده می شود.
نکته :گاهی اوقات یک فرضیه تحقیقی را می توانیم به صورت های رابطه ای (همبستگی یا علّی ) و تفاوتی بیان کنیم و طبیعی است که با بیان یک فرضیه به هر کدام از این حالت ها،نوع آزمونی هم که برای آن استفاده خواهیم کرد متفاوت است .
فرضیه رابطه ای:بین پشتکار دانشجویان و پیشرفت تحصیلی آنان رابطه وجود دارد.
فرضیه علّی :پشتکار دانشجویان بر پیشرفت تحصیلی آنان مؤثر است.
فرضیه تفاوتی :میزان پیشرفت تحصیلی بین دانشجویان با پشتکار مختلف متفاوت است.

تماس بگیرید: عیوضی ۰۹۳۵۱۳۲۳۹۵۰