در طرح فرضیه تفاوتی ،به دنبال بررسی و مقایسه تفاوت اثر دو یا جند متغیر یا گروه بر یک یا چند متغیر دیگر هستیم. در این حالت ،فرضیه به صورتی بیان می شود که تفاوت ها حدس زده می شوند و مقایسه ای انجام می گیرد. به بیانی ،در فرضیه تفاوتی ،همیشه درصد د مقایسه میانگین (آزمون های پارامتری) و یا میانه (آزمون های ناپارامتری)متغیر ها در بین گروه ها هستیم.

الف) گاه هدف از این فرضیه ،مقایسه میانگین یک متغیر با مقدار آزمون می باشد.

مثال۱: میزان اعتماد اجتماعی در شهر تهران پایین می باشد.

مثال۲: احساس هویت ملی در بین شهروندان تهرانی قوی تر می باشد.

آزمون پارمتری tتک نمونه ای ، و آزمون های ناپارامتری کای اسکوَئر تک متغیره یا تک سوالی و دوجمله ای ، آزمون هایی هستند که استفاده می شوند.

ب) گاهی نیز ،هدف از طرح فرضیه تفاوتی ،مقایسه میانگین یا میانه یک متغیر در بین دو گروه و بیش تر و یا مقایسه میانگین یا میانه یک متغیر در دو زمان قبل و بعد می باشد.

مثال ۳:میزان اعتماد اجتماعی ،در شهر کرج بالاتر از شهر تهران می باشد.

مثال۴:میانگین قلب بیماران مبتلا به تنگی نفس در دو زمان قبل و بعد از مصرف داروی X با هم متفاوت است.

آزمون فرضیه تفاوتی برای دو متغیر و بیشتر ،هم از طریق آزمون های پارامتری(انواع آزمون های پارامتری t و F ) برای متغیرهای کمی و فاصله ای و نسبی ، و هم از طریق آزمون های ناپارامتری ویلکاکسون ،یو من-وایت نی ،کروسکال والیس ،مک نمار ،کوکران و… ) برای متغیرهای کیفی اسمی و ترتیبی انجام می گیرد.

تماس بگیرید: عیوضی ۰۹۳۵۱۳۲۳۹۵۰