اگر توزیع داده های متغیرها نرمال باشند،جهت سنجش میزان همبستگی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده می کنیم.ضریب همبستگی پیرسون که بعنوان ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون، ضریب همبستگی و ضریب همبستگی دوجانبه نیزمعروف است برای محاسبه درجه و میزان ارتباط خطی بین دو متغیر به کار می رود.دامنه ضرایب همبستگی از ۱- تا ۱+ تغییر می کند.هر چه مقدار این ضریب به ۱+ نزدیکتر باشد نشان از قوی بودن و مثبت بودن جهت ارتباط دو متغیر است. بعبارتی با افزایش هر یک از متغیر ها دیگری نیز کاهش می یابد و بالعکس با کاهش هریک از متغیرها دیگری نیز کاهش پیدا می کند.و هرچه مقدار این ضریب به ۱- نزدیکتر باشد نشان از قوی بودن و منفی بودن ارتباط بین دو متغیر است.بعبارتی با افزایش هرکدام از متغیرها دیگری کاهش ، و با کاهش هریک از متغیرها دیگری افزایش پیدا می کند.در واقع این آزمون به بررسی فرضیه زیر می پردازد:

فرض صفر: ضریب همبستگی بین دو متغیر صفر می باشد.

فرض مقابل: ضریب همبستگی بین دو متغیر صفر نمی باشند.

indexرزیر

جهت استفاده از این روش در پروژه خود تماس بگیرید: ۰۹۳۵۱۳۲۳۹۵۰ ( عیوضی)