الف) ساختار و محتوای

فصل چهارم پایان نامه

بر اساس نوع پژوهش و همجنین متغیرهای موجود در عنوان، تعداد فصول چهارم تا ما فبل آخر پایان نامه تعیین می شود اگر نوع پژوهش توصیفی باشد،فصل جهارم تحت عنوان یافته های پژوهش” نگاشته میشود شود. و فصل پنجم با عنوان مطالعه تطبیقی” 

اگر پژوهش تاریخی باشد، تعداد فصول به نسبت متغیرها و پارامترهای اصلی پژوهش افزایش می یابد

 

 

فصل چهارم به عنوان “یافته های پژوهش” شامل موارد زیر است

۱٫مقدمه :

معرفی محتوای فصل

۲٫توصیف داده ها:

جداول و نمودارهای توصیفی

۳٫آزمون فرضیه ها یا طرح سؤالات :

متناسب با یافته ها، جداول و نمودارهای ذیربط ارایه می شود.

بطور کلی این فصل باید اهداف، فرضیه ها و سوالات پژوهش را پوشش دهد.

ب) ساختار و محتوای فصل پنجم پایان نامه:

فصل پنجم در واقع فصل ما قبل آخر پایان نامه است.

این فصل با عنوان “تحلیل یافته ها، بحث و نتیجه گیری” شناخته می شود.

در این فصل آنجه آورده می شود، برگرفته از یافته های خودتان است  پس استنادی صورت نمی گیرد.

این فصل علاوه بر مفدمه مانند سایر فصول، دارای بخش های جداگانه ای به نام  “تحلیل یافته ها”، “بحث” و “نتیجه گیری” است.

۱مقدمه :

معرفی و محتوای فصل

۲ تحلیل یافته های پژوهش    

فرضیات خود را به ترتیب مطرح و با توجه به یافته های خود در ارتباط با اهداف، فرضیه ها و سوالات پژوهش، مورد تحلیل قرار دهید.

۳بحث :

مقایسه نتایج حاصل از یافته های خود با یافته های سایر پژوهشگران و اعلام اینکه تا چه میزان همخوانی و یا اختلاف وجود داردهمه این موارد باید توام با استناد باشد.

۴نتیجه گیری:

ارایه پیام حاصل از پژوهش جملات مربوط به این قسمت باید با دقت و در پیوند با سایر مطالب

و با توجه به چهار عامل یافته های پژوهش، آینده نگری، تعمیم و پیشنهادات نوشته شود در اینجا هیچ استنادی لازم نیست.

در صورتی که پژوهش ما منجر به ارائه الگو شود، در فصلی جدا به آن پرداخته می شود الگوی پیشنهادی باید از نظر علمی معتبر باشد، به این منظور یا باید آزمون شود

و یا تجربه و یا با تکنیک دلفی اجماع حداقل ۷۵ درصدی صاحب نظران و متخصصان را به خود اختصاص دهد.

در  صورتیکه پایان نامه ی خود را با این فصل می خواهید پایان دهید

 پیشنهادات پژوهشگر “و ” عناوین پیشنهادی برای پژوهشگر آتی

در ادامه مباحث فصل پنج به ترتیب زیر آورده شود.

 

۵پیشنهادات پژوهشگر:


نقطه نظرات و پیشنهادات پژوهشگر در ارتباط با پژوهش در این بخش نوشته می شود. اگر پژوهش خود را در سازمان خاصی به پایان رسانده اید، در این قسمت می توانید در مورد ابعاد و یافته های مهم پژوهش خود، به افراد و سازمان های مرتبط با پژوهش، پیشنهاداتی را ارائه دهید.

۶پیشنهادات برای پژوهشگر آتی:

در این قسمت در ارتباط با محورهای پژوهش خود، به منظور تداوم پژوهش و توسعه دانش، عناوینی را به پژوهشگران بعدی پیشنهاد نمایید این عناوین باید از ساختار علمی مناسب برخوردارباشد این عناوین نباید بی ارتباط با پژوهش شما باشند.

 تماس بگیرید: ۰۹۳۵۱۳۲۳۹۵۰ عیوضی