images

در برخی از موارد محققین پس از آنکه رگرسیون خطی را بر روی داده های خود برازش می دهند مقدار سطح معناداری آزمون فیشر(F)‌بیشتر از ۰٫۰۵ محاسبه می شود یعنی به زبان ساده مشخص می شود مدل رگرسیونی ارائه شده برای داده های ما مناسب نبوده و ارتباط غیر خطی است نه خطی؟؟؟

حال چگونه این مشکل را برطرف کرد؟؟

۱- اگر محقق به اندازه کافی با علم آمار ریاضی آشنا باشد می تواند با تبدیلات خطی ساز ارتباط خیر خطی را به ارتباط های خطی تبدیل کرد.مانند لگاریتم گیری، جذر یا …

۲- اگر با روش اول مشکل غیر خطی بودن حل نشد،‌با رسم نمودار پراکنش بین متغیرهای مستقل و وابسته تا حدودی نوع ارتباط خطی بین آنها نمایان می شود.

 سپس میتوان معادله رگرسیون متناسب را تعیین کرد. به کمک نرم افزار SPSS  به سادگی میتوانید رگرسیون غیر خطی مناسب برای پیش بینی متغیر وابسته ای را برای متغیر مستقل تعیین کنید.

جهت استفاده از این روش در تحلیل داده های خود با ما تماس بگیرید:۰۹۳۵۱۳۲۳۹۵۰