رگرسیون خطی ساده

رگرسیون دارای انواع مختلفی نظیررگرسیون چندمتغیره(معادلات ساختاری)،رگرسیون لجستیک، رگرسیون ترتیبی، رگرسیون منحنی، رگرسیون خطی ساده و رگرسیون خطی چند گانه می باشد،که برای درک بهتر و مفهومی تر مطالب محقق باید ابتدا از رگرسیون خطی ساده و چند متغیره شروع کند . که در اینجا رگرسیون خطی ساده مورد بررسی قرار می گیرد.

رگرسیون چیست؟رگرسیون قسمتی از عم آمار هست که قصد دارد ارتباط بین دو متغیر و یا ارتباط بین یک متغیر بنام پاسخ (وابسته) یا y  و چند متغیر مستقل(پیش بین) یا xها را تبیین کند.

مثال: فرض کنید بین نمره ریاضی و فیزیک دانش آموزان رابطه ای خطی وجود داشته باشد.در این صورت معادله مورد نظر بصورت زیر است:

نمره فیزیک = مقدار ثابت + نمره ریاضی×ضریب+ خطا

خطا برابر است با مقدار y معادله (پیش بینی شده) منهای مقدار y که واقعا هست.

جهت استفاده از رگرسیون حتما حتما باید پیش فرضهایی رو رعایت کنیم تا نتایج بدست آمده قابل قبول و قابل استناد باشد.متاسفانه کسانی که با علم آمار آشنا نیستند و فقط کار کردن با چند کلید آماده نرم افزار spss را یاد گرفته اند اکثرا این پیش فرضها را رعایت نمی کنند و موجب بروز مشکلاتی بعدا برای محقق یا پایانامه دانشجو می شود.

پیش فرضهای بنیادی رگرسیون خطی ساده:

  • رابطه بین متغیر مستقل(x) و متغیر وابسته(y) خطی باشد.

  • خطاها نا همبسته باشد.

  • میانگین خطاها صفر باشد.

  • واریانس خطاها دارای مقدار ثابت باشد.

  • خطاها دارای توضیح نرمال باشد.

جهت استفاده از این روش در پروژه خود با ما تماس بگیرید.

۰۹۳۵۱۳۲۳۹۵۰ (عیوضی)