فصل سوم و چهارم هر پایانامه بیشتر جنبه آماری دارند و اکثر دانشجویان با این مشکل مواجه هستند که به چه آزمونهایی اشاره کنند و از چه آزمونها و روشهای آماری استفاده کنند.

دیگر نگران روشهای آماری پایانامه های خود نباشید؟؟

شما با ارسال فرضیات ، پروپزال و در صورت وجود پرسشنامه خود به ایمیل ما روشهای آماری مناسب کار شما را رایگان مشاوره بگیرید.

ایمیل: Smailevazi@ymail.com

تلفن: ۰۹۳۵۱۳۲۳۹۵۰