یکی از قواعد شناخته شده برای تعیین حداقل نمونه لازم در روش pls توسط بارکلای و همکاران[۱](۱۹۹۵) ارائه شده است.این نویسندگان اظهار داشتند که حداقل حجم نمونه لازم برای استفاده از روش pls ، برابر است با بزرگترین مقدار حاصل از دو قاعده زیر:

  • ۱۰ ضرب در تعداد شاخص های مدل اندازه گیری که دارای بیشترین شاخص در میان مدلهای اندازه گیری مدل اصلی پژوهش است.

  • ۱۰ ضرب در بیشترین روابط موجود در بخش ساختاری مدل اصلی پژوهش که به یک متغیر مربوط می شوند.

[۱] Barclay et al.

 

عیوضی: ۰۹۳۵۱۳۲۳۹۵۰