آزمون فریدمن که به آزمون تحلیل واریانس دو. طرفه معروف است، همانند آزمون F می باشد و زمانی به کار می رود که مقیا س اندازه گیری حداقل در سطح سنجش ترتیبی باشد.چون یکی از پیش فرضهای آزمون F این است که باید واریانس گروه ها همگن باشد،در حالی که این شرط در مقیاس های رتبه ای کمتر رعایت می شود.این آزمون مشابه آزمون کروسکال والیس است.با این شرط که گروه های نمونه (K ) با همدیگر جور( هماهنگ) شده باشد.در نتیجه ، تعداد افراد در هر یک از گروه ها یکسان است که این خود اشکال عمده این آزمون است.این آزمون معین می کند که آیا احتمال دارد که K گروه نمونه مربوط به هم ، با توجه به میانگین رتبه ها از یک جامعه آماری انتخاب شده اند.در واقع ، این آزمون گویای آن است که آیا احتمال این که ستون های جدول(یعنی گروه های نمونه) از یک جامعه آماری مشترک آمده باشند،وجود دارد یا خیر.بعبارتی دیگر ، گروه های نمونه از یک جامعه انخاب شده اند یا خیر( منصورفر،۷۷:۱۳۷۸)

این آزمون، برای مقایسه چند گروه از نظر میانگین رتبه هاسنت و معلوم می کند که آیا این گروه ها می توانند از یک جامعه باشند یا نه؟مقیاس در این آزمون باید حداقل رتبه ای باشند.

پس آزمون فریدمن برای تجزیه واریانس دوطرفه( برای داده های ناپارامتری) از طریق رتبه بندی، و همچنین مقایسه میانگین رتبه بندی گروه های مختلف به کار می رود.بطور کلی،تحلیل واریانس دوطرفه رتبه ای فریدمن،این فرضیه را می آزماید که K گروه همتا از توزیع پیوسته واحدی و یا از چند توزیع با میانه یکسان( و یا در صورت تقارن توزیع ها با میانگین یکسان) گرفته شده اند.

جهت استفاده از این آزمون در تحقیق خود تماس بگیرید: ۰۹۳۵۱۳۲۳۹۵۰