آزمون رتبه های دبلیو کندال، که شکل نرمال شده آزمون فریدمن می باشد، بعنوان یک ضریب توافق ، به سنجش میزان توافق رتبه ها در بین پاسخگویان می پردازد.در این آزمون ، هر پاسخگو بعنوان یک قضاوت کننده یا رتبه دهنده، و هر گویه یا سوال نیز بعنوان یک متغیر تلقی شده و در ادامه برای هر یک از این متغیرها ، میانگین رتبه ها محاسبه  می شود.این آزمون با مقایسه میانگین رتبه ها در بین متغیرها،تفاوت این میانگین ها را بررسی می کند.

مقدار آزمون رتبه های دبلیو کندال بین ۰ تا ۱ نوسان می کند که در آن ، مقادیر نزدیک به صفر نشان از توافق کمتر و مقادیر نزدیک به یک نشان از توافق بیشتر بین پاسخگویان در خصوص متغیرهای مورد نظر دارد.

مثال : در یک پژوهشی سوال محقق بدین صورت می باش: بنظر می رسد رتبه بندی شهروندان از عملکرد دولت در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی متفاوت است.

جهت استفاده از این آزمون در تحقیق خود تماس بگیرید: ۰۹۳۵۱۳۲۳۹۵۰