نکته ۱: در هنگام اصلاح مدل ساختاری ، چنانچه رابطه دارای مقادیر تی رد شده بودند،در هر مرحله یک رابطه را حذف نموده و سپس شاخص برازش مدل را با حالت های دیگر آن مقایسه نمائید.حذف یکباره چندین رابطه از مدل برای اصلاح مدل روش مناسبی نمی باشد،از اینرو بهتر است در این زمینه با […]

ادامه مطلب ←