پیش از آزمون مدل ساختاری و اندازه گیری برای تحلیل مسیر مدل مفهومی به وسیله نرم افزار لیزرل باید سئوالات به کار رفته در پرسشنامه از نظر قابلیت برازش مدل مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرند. در این بخش با استفاده از مدل های اندازه گیری مدل معادلات ساختاری ،صحت سنجش سازه ها توسط شاخص […]

ادامه مطلب ←