۱-تحلیل مسیر می تواند فرضیه های علی را ارزشیابی کند و در برخی از موقعیتهای محدود نیز دو یا چند فرضیه علی را بیازماید.اما هرگز نمی تواند جهت علیت را محقق سازد. ۲-تحلیل مسیر زمانی مفید است که فرضیه های روشنی برای آزمون،یا تعداد کمی فرضیه که همه آنها را بتوان در یک نمودار واحد […]

ادامه مطلب ←