چه تفاوتي بين ضريب مسير و ضريب همبستگي وجود دارد؟آيا ميتوان در يك تحقيق فقط از ضريب همبستگي استفاده كرد و به سراغ ضريب مسير و معادلات ساختاري نرفت؟آيا نتايجي كه ضريب مسير به ما مي دهد دقيقا همان نتايج ضريب همبستگي مي باشد؟ضريب مسير تحليل قويتري دارد يا ضريب همبستگي؟چرا در يكي تحقيقي ضريب […]

ادامه مطلب ←

نکته ۱: در هنگام اصلاح مدل ساختاری ، چنانچه رابطه دارای مقادیر تی رد شده بودند،در هر مرحله یک رابطه را حذف نموده و سپس شاخص برازش مدل را با حالت های دیگر آن مقایسه نمائید.حذف یکباره چندین رابطه از مدل برای اصلاح مدل روش مناسبی نمی باشد،از اینرو بهتر است در این زمینه با […]

ادامه مطلب ←