۱-بررسی مبانی نظری و تجربی در باب موضوع مورد نظر جهت انتخاب مدل اندازه گیری(Formative or Reflective Models) ۲-انتخاب نرم افزار مورد استفاده (برای مدل های ترکیبی نرم افزار های PLS و برای مدل های انعکاسی نرم افزارهای LISREL,AMOS,EQS) ۳-تعیین روابط بین متغیرها ۴-طراحی مدل مفهومی ۵-گردآوری داده ها ۶-وارد کردن داده ها به نرم […]

ادامه مطلب ←