برای آزمودن تاثیر یک متغیر میانجی ، یک آزمون پرکاربرد بنام آزمون سوبل نیز وجود داردکه برای معناداری تاثیر میانجی یک متغیر در رابطه میان دو متغیر دیگر بکار می رود.یکی از عیوب این آزمون این است که احتیاج به داده های زیاد برای کسب یک نتیجه دقیق و معتبر دارد.در مواقعی که حجم نمونه […]

ادامه مطلب ←