نرم افزار Amos (بخوانید اِ ی مُ س) مخفف Analysis of Moment Structures  یک نرم افزار تعاملی جهت اجرای تحلیل SEM است. در نرم افزار Amos خبری از پیچیدگی های کار با معادلات و ماتریس های با حروف یونانی نیست و امکان رسم گرافیکی مدل به صورت نمودارِ مسیر ( Path diagram ) کار را بسیار ساده و فهم مدل و روابط بین متغیرها را آسان کرده است. به طوری که پیچیده ترین مدل ها به سادگی رسم شده و تنها با فشار دادن چند دگمه برازش مدل ( Model fit )، پارامترها، ضرائب مسیرهای مستقیم و غیرمستقیم، میانگین ها، واریانس ها و غیره ،همه و همه به صورت یکباره و همزمان تخمین زده شده و گزارش شوند . حتی در صورت نیاز امکان مقایسه ی مدل بین گروه های مختلف به صورت همزمان نیز وجود دارد.

نمودارِ مسیر روابط بین متغیرها و نحوه ی اندازه گیری متغیرها ر ا به صورت کامل درقالب یک مدل نشان می دهد. کار با نمودار مسیر، تحلیل مدل را بسیار ساده کرده و این امکان را به کاربر می دهد که به صورت عینی و بصری روابط بین متغیرها، نحوه ی اندازه گیری آنها، یافته ها و همچنین نتایج حاصل از تغییرات در مدل را مشاهده کند

شکل نمودار مسیر و اجزای آن

Untitled123123

جهت استفاده از این نرم افزار تماس بگیرید: ۰۹۳۵۱۳۲۳۹۵۰