مدلسازی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی یا همان نرم افزار smart pls چند مدتی است که بعلت وجود  مزیت های این نرم افزار بسیار مورد توجه محققین، اساتید و دانشجویان قرار گرفته است.وقتی از این نرم افزار استفاده می شود دو خروجی بسیار مهم و حیاتی وجود دارد.

۱- مقدار آماره تی

۲- ضرایب مسیر(بارهای عاملی)

اگر مقدار بارعاملی بین سوالات پرسشنامه و متغیرهای مکنون بیشتر از ۰٫۴ باشد نتیجه می گیریم که سوالی که برای آن سازه به کار برده ایم به خوبی متغیر مکنون مورد نظر را سنجیده است.

مقدار آماره تی در واقع ملاک اصلی تایید یا رد فرضیات است.اگر این مقدار آمار به ترتیب از ۱٫۶۴ ، ۱٫۹۶ و ۲٫۵۸ بیشتر باشد نتیجه می گیریم که آن فرضیه در سطوح ۹۰، ۹۵ و ۹۹ درص تایید می شود.

همچنین باید گفت که اگر مقدار ضریب مسیر بین متغیر مکنون مستقل و متغیر مکنون وابسته مثبت باشد نتیجه می گیریم که با افزایش متغیر مستقل شاهد افزایش در متغیر وابسته خواهیم بود.و بالعکس اگر مقدار ضریب مسیر بین متغیر مکنون مستقل و متغیر مکنون وابسته منفیباشد نتیجه می گیریم که با افزایش متغیر مستقل شاهد کاهش در متغیر وابسته خواهیم بود.

اسماعیل عیوضی : ۰۹۳۵۱۳۲۳۹۵۰ (پاسخگوی ۲۴ ساعته)