یک مدل اندازه گیری مربوط به بخشی از مدل کلی می شود که در برگیرنده یک متغیر به همراه سوالات مربوط به آن متغیر است.برای بررسی برازش مدلهای اندازه گیری سه معیار پایایی، روایی همگرا و روایی واگرا استفاده می شود.پایایی خود از سه طریق بررسی ضرایب بارهای عاملی، ضرایب آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی صورت می پذیرد.علاوه بر معیارهای گفته شده از شاخص کیفیت اندازه گیری CVCom  نیز استفاده می شود.

بطور کلی و عمومی اگر مقدار آلفای کرونبخ و پایایی ترکیبی بالاتر از ۰٫۷ و میزان AVE بیشتر از ۰٫۵ و مقدار شاخص کیفیت اندازه گیری مثبت باشد می تون گفت که ابزار اندازه گیری (پرسشنامه) به خوبی توانسته متغیرهای مکنون مورد نظر را اندازه گیری کند.

جهت استفاده از این نرم افزار در پروژه خود تماس بگیرید

عیوضی ۰۹۳۵۱۳۲۳۹۵۰