🔵 معایب نرم افزارهای کوواریانس محور (لیزرل و اموس)

1- احتیاج به حجم نمونه بالا( تعداد نمونه بین 5 تا 15 مورد به ازای یک سوال پرسشنامه)

منبع: صفحه 22 کتاب مدلیابی معادلات ساختاری با لیزرل – دکتر حیدر علی هومن

2- نرمال بودن توزیع داده ها(روش کوواریانس محور به شدت به تعداد نمونه در دسترس بستگی دارد و هرچه داده ها نرمال تر باشد برازش بهتر است)

منبع صفحه 19 کتاب مدلسازی معادلات ساختاری با لیزرل –شهریار محسنین و رحیم اسفیدانی

3- وجود حداقل سه سازه برای هر متغیر

منبع: صفحه 21 کتاب مدلسازی معادلات ساختاری با لیزرل –شهریار محسنین و رحیم اسفیدانی

4-عدم توانایی مدلسازی مدلهای ترکیبی

منبع: صفحه 29 کتاب مدلسازی معادلات ساختاری با لیزرل –شهریار محسنین و رحیم اسفیدانی)

5- عدم توانایی بررسی متغیرهای تعدیلگر بصورت مستقیم

منبع: صفحه 33 کتاب مدلسازی معادلات ساختاری با لیزرل –شهریار محسنین و رحیم اسفیدانی)

🔴 مزایای مدلسازی معادلات ساختاری با روش پی ال اس

  • عدم نیاز به حجم نمونه بالا

  • عدم حساسیت به حجم نمونه بالا

  • ترسیم مدل با متغیرهایی که یک سازه دارند

  • توانایی مدلسازی ،مدل های ترکیبی

  • بررسی مدلهایی که متغیر تعدیلگری دارند

  • بررسی مدلهای پیچیده

منابع (صفحه های 49 و 50 و 51 کتاب معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مرعات جزئی با smartpls شهریار محسنین و رحیم اسفیدانی)

 

کانال تلگرامی زیر نیز با هدف آموزش و مشاوره در خصوص نرم افزارهای پرکاربرد (spss – pls – lisrel – Amos – Expert choice) در حال فعالیت می باشد.
با دعوت دوستان خود ما را در این امر یاری فرمایید🙏

✅ لینک کانال :
https://t.me/Spss_Pls_Lisrel_Amo