تجزیه و تحلیل آماری توسط کارشناسان رشته آمار

تحلیل آماری و تخصصی با نرم افزار spss

مدلسازی معادلات ساختاری  واریانس محور  با نرم افزار Smartpls

مدلسازی معادلات ساختاری کواریانس محور با نرم افزار Lisrel

مدلسازی معادلات ساختاری با نرم افزار AMOS

تحلیل چندمعیاره با نرم افزار اکسپرت چوس AHP

انجام آزمونهای پارامتری و ناپارامتری

تحلیل آماری مربوط به فصل چهارم پایانامه های دانشگاهی برای تمامی رشته ها با تمامی نرم افزارهای آماری

انجام پروژه های ترمیک و کلاسی آماری

مشاوره آماری تحقیقات علمی ، مقالات و پایانامه های دانشگاهی

با قیمت دانشجویی و توافقی – با کیفیت عالی و تضمینی

شماره تماس : 09351323950

https://t.me/Spss_Pls_Lisrel_Amos_AHP