۱-تحلیل مسیر می تواند فرضیه های علی را ارزشیابی کند و در برخی از موقعیتهای محدود نیز دو یا چند فرضیه علی را بیازماید.اما هرگز نمی تواند جهت علیت را محقق سازد.

۲-تحلیل مسیر زمانی مفید است که فرضیه های روشنی برای آزمون،یا تعداد کمی فرضیه که همه آنها را بتوان در یک نمودار واحد نمایش داد ، در دست باشد.

۳-تحلیل مسیر در مرحله اکتشافی کاربرد اندکی دارد. این تکنیک را نمی توانیم در موقعیتهائی که حلقه های “بازخورد” در فرضیه ها گنجانیده شده است ،به کار بریم.

۴-در نمودار مسیر ،همه روابط  باید از طریق رگرسیون چند متغیری قابلیت آزمون داشته باشد.

۵-همه متغیرهای مداخله گر باید در تحلیل رگرسیون چند متغیری به عنوان متغیرهای وابسته عمل کند. بنابراین همه آنها باید دارای مقیاس فاصله ای باشد. اندازه های طبقه ای یا ترتیبی (رتبه ای ) تحلیل مسیر را ناممکن می سازد.

جهت هماهنگی و سفارش پروژه تماس بگیرید: ۰۹۳۵۱۳۲۳۹۵۰ عیوضی