مسیر بدست آوردن ضریب همبستگی پیرسون در spss به چه صورت می باشد؟

bivariate …..   correlate ……analyze

مراحل انجام دستور:

۱)انتخاب متغیرها و انتقال به کادر variable

۲) انتخاب آزمون: دو آزمون کندال و اسپیرمن برای متغیرهای رتبه ای و آزمون پیرسون برای متغیرهای فاصله ای و نسبی است

در بخش  Test of significance از طریق دو گزینه one-tailed  و  Two -tailed می توان تک دامنه و دو دامنه بودن آزمون همبستگی را مشخص نمود.

با فعال کردن گزینه Flag significant correlation در خروجی آزمون همراه با سطح معناداری (۰٫۰۱) بک درصد دو ستاره ** و برای سطح معناداری ۵ درصد(۰٫۰۵) یک ستاره * را نمایش میدهد.

۳) با فشردن دکمه option  کادری باز می شود که می توان به محاسبه میانگینها پرداخت و مقادیر نامعلوم را نیز بر حسب موارد مختلف تنظیم نمود.

در بخش Statistics  انتخاب گزینه Means & standard deviations  سبب می شود که برای هر یک از متغیرهای منتقل شده به کادر variables list مقادیر میانگین ، انحراف معیار و تعداد داده ها محاسبه می شود و در جدول آماره های توصیفی نشان داده می شود.

در بخش Missing Values:

انتخاب گزینه Exclude cases Pairwise سبب می شود که برای هر جفت متغیر ، سطرهایی از فایل داده ها را در محاسبات مربوط به همبستگی شرکت دهد که هر دو متغیر آن مقدار گرفته اند.

تنها سطرهایی از فایل داده ها را در محاسبات مربوط به همبستگی شرکت دهد که تمام متغیرهای منتقل شده به کارد vARIABLES از کادر Bivariate Correlation  مقدار گرفته باشند.

ضریب همبستگی پیرسون برای یک نمونه آماری با n زوج داده (X_{i},Y_{i}) به صورت زیر تعریف می‌شود:

 r={\frac {\sum _{{i=1}}^{n}(X_{i}-{\bar {X}})(Y_{i}-{\bar {Y}})}{{\sqrt {\sum _{{i=1}}^{n}(X_{i}-{\bar {X}})^{2}}}{\sqrt {\sum _{{i=1}}^{n}(Y_{i}-{\bar {Y}})^{2}}}}}

تعریف زیر نیز معادل تعریف بالاست:

r={\frac {1}{n-1}}\sum _{{i=1}}^{n}\left({\frac {X_{i}-{\bar {X}}}{s_{X}}}\right)\left({\frac {Y_{i}-{\bar {Y}}}{s_{Y}}}\right)

که در آن کمیت‌ها به صورت زیر تعریف شده‌اند:

 {\bar {X}}={\frac {1}{n}}\sum _{{i=1}}^{n}X_{i},{\text{ and }}s_{X}={\sqrt {{\frac {1}{n-1}}\sum _{{i=1}}^{n}(X_{i}-{\bar {X}})^{2}}}

جهت استفاده از خدمات آماری گره ما با شماره تلفن زیر در ارتباط باشد:

۰۹۳۵۱۳۲۳۹۵۰ ( عیوضی-پاسخگویی ۲۴ ساعته)