ضریب همبستگی کندال به یک ضریب متقارن معروف است و همانند همبستگی اسپیرمن برای صفات مرتب شده( با رتبه داده شده) به کار می رود.بنابراین،همبستگی تاوی بی کندال شدت همبستگی بین دو متغیر ترتیبی و یا یک متغیر ترتیبی و دیگری متغیر فاصله ای( در جامعه با حجم نمونه بزرگ) را می سنجد.همبستگی اسپیرمن نیز تمامی تمامی ویژگی های کندال را داراست.ب این تفاوت که در جامعه های با حجم نمونه پایین بکار می رود.تفاوت دیگر آن است که در همبستگی اسپیرمن، رتبه رابصورت نمره نشان می دهیم، در حالی که در همبستگی تاوی بی کندال از تعداد توافق ها و عدم توافق ها در رتبه بندی ها برای محاسبه ضریب همبستگی استفاده می کنیم.

indexرزیر

جهت استفاده از این روش در پروژه خود تماس بگیرید: ۰۹۳۵۱۳۲۳۹۵۰ ( عیوضی)