ضرایب همبستگی ارتباط خطی بین دو متغیر x و y را نشان می دهند.قبل از استفاده از این ضرایب باید نوع توزیع داده های هر دو متغیر مذکور مشخص گردد.اگر توزیع داده های هر دو متغیر نرمال باشند از ضریب همبستگی پیرسون و اگر حتی توزیع داده های یکی از متغیرها غیر نرمال باشد از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده می کنیم.

ضرایب همبستگی اسپیرمن و پیرسون بین منفی یک و یک تغییر می کند و هرچه به انتهای بازه نزدیکتر شود نشان از ارتباط قوی آنها است.

اگر ضرایب همبستگی صفر باشد نشان می دهد که بین دو متغیر همبستگی وجود ندارد بعبارتی دیگر تغییر هر کدام در دیگری تغییری نخواهد داشت.

اگر ضریب همبستگی منفی باشد نشان می دهد که با افزایش هر کدام از متغیرها دیگری کاهش می یابد.و اگر ضریب همبستگی مثبت باشد نشان می دهد که با افزایش هر کدام شاهد افزایش در دیگری خواهیم بود.

عیوضی: ۰۹۳۵۱۳۲۳۹۵۰