کاربرد و تفسیر تحلیل تشخیصی تا حدود زیادی به تحلیل رگرسیون شباهت دارد و آن ترکیب خطی دو یا چند متغیر مستقل کمی برای توضیح و تبیین یک متغیر گروه بندی وابسته است.

تفاوت اصلی بین این دو روش در این نکته نهفته است که تحلیل تشخیصی زمانی مناسب می باشد که متغیر گروه بندی کیفی باشد در حالیکه در تحلیل رگرسیون متغیر وابسته از نوع کمی است.

از سوی دیگر تحلیل تشخیصی قابل مقایسه با تحلیل واریانس نیز می باشد. در تحلیل تشخیصی متغیر گروه بندی کیفی و متغیرهای مستقل کمی یا پارامتری هستند. در حالیکه در تحلیل واریانس وضعیت کاملاً عکس است و در آن یک متغیر وابسته یا متغیر اصلی پارامتری یا کمی و یک متغیر مستقل یا متغیر گروه بندی غیر پارامتری یا کیفی مورد استفاده قرار می گیرد.

Analayze/Classify/Discriminant

 

جهت سفارش و هماهنگی با شماره زیر در ارتباط باشید:

۰۹۳۵۱۳۲۳۹۵۰( عیوضی- پاسخگوی ۲۴ ساعته)