تکنیک تحلیل مسیر به این دلیل محبوبیت یافته است که برآورد نقش نسبی متغیرها را داخل یک شبکه علی امکان پذیر ،و پژوهشگر را ناگزیر می سازد ساختار علی زیر بنایی متغیرها را آشکار نماید.تحلیل مسیر را می توان برای تجزیه همبستگی به صورت ۴ مولفه به کاربرد:اثرات مستقیم،اثرات غیر مستقیم،اثرات تحلیل نشده و اثرات کاذب.مجموع اثرات مستقیم و غیر مستقیم در یک متغیر بخصوص ،معرف اثر کلی ، و مجموع اثرات کاذب و تحلیل نشده بیانگر اثر غیر علی است. تبیین اثر مستقیم یک متغیر ،ساده است زیرا در واقع همان ضریب مسیر ،(یعنی وزن بتا) است.به گونه کلی اثر مستقیم متغیر X بر متغیر Y دلالت بر این دارد که تغییر در X شرط کافی برای ایجاد تغییر در Y است. اثرات غیر مستقیم به این دلیل به وجود می آید که یک متغیر می تواند به عنوان متغیر میانجی رابطه بین متغیرهای دیگر را تعدیل کند.برا هر متغیر فقط یک اثر مستقیم وجود دارد ، در حالی که برای آن متغیر ممکن است اثرات غیر مستقیم بسیار وجود داشته باشد که تعداد آنها بستگی به تعداد متغیرهای میانجی دارد.اثر کلی ،بر حسب تعریف ،مجموع دو نوع تعیین کننده یعنی اثر مستقیم و اثرات غیر مستقیم است.

تماس بگیرید : عیوضی  ۰۹۳۵۱۳۲۳۹۵۰

کانال تلگرامی زیر نیز با هدف آموزش و مشاوره در خصوص نرم افزارهای پرکاربرد (spss – pls – lisrel – Amos – Expert choice) در حال فعالیت می باشد.
با دعوت دوستان خود ما را در این امر یاری فرمایید🙏

✅ لینک کانال :
https://t.me/Spss_Pls_Lisrel_Amo