در واقع پس از هر بار اجرای تحلیل روی View text کلیلک می کنیم تا گزارش نتایج را مشاهده کنیم. پیش از هر چیز باید پیش فرض نرمال بودن را ارزیابی کنیم. برای این کار در منوی سمت چپ از صفحه ی Amos Output ،روی Assessment of normality کلیلک کنید.ستون SkewnessوKurtosis را چک کنید.اگر مقادیر ستون Skewness خارج از بازه ی ۳- و۳+ و مقادیر ستون Kurtosis خارج از بازه ی ۱۰- و ۱۰+ بودند پیش فرض نرمال بودن بقرار نیست.(مطمئن شوید مقادیر ستون Skewness در بازه ی۳- و۳+ و مقادیر ستون Kurtosis در بازه ی ۱۰- و ۱۰+ باشند. پیش فرض نرمال بون برقرار است.)

جهت شناسایی نمونه های پرت چند متغیره روی (Observation farthest from the centroid(Mahalanobis distance کلیلک کنید. ستون Observation number شماره کیس ها (نمونه ها) در فایل  spssرا نشان می دهد. کیس  هایی که مقدار p1 انها کمتر از ۰٫۰۵ است می توانند گزینه های احتمالی نمونه های پرت چند متغیره باشند.اگر مشکل نرمال بودن یا نیکویی برازش ندارید نمونه های پرت را با احتیاط حذف کنید.

جهت هماهنگی برای سفارش پروژه آماری یا تحلیل مقالات و پایانامه های خود با شماره زیر در ارتباط باشید:

عیوضی: ۰۹۳۵۱۳۲۳۹۵۰