زمانی که مقادیر سه شاخص برازش مطلوب باشند می توانیم ادعا کنیم که برازش مدل خوب و قابل قبول است.

بهترین حالت زمانی است که RMSEA ، CMIN/DF و دو تا سه شاخص از گروه برازش تطبیقی در محدوده ی مطلوب باشند.

عیوضی: ۰۹۳۵۱۳۲۳۹۵۰