در این مثال میخواهیم تاثیر قیمت مناسب اجناس و برخود مناسب کارکنان را بر میزان رضایت مشتریان در فروشگاه های مواد غذایی بررسی کنیم. بنابراین:

متغیرهای مستقل : قیمت مناسب اجناس و برخود مناسب کارکنان

متغیر وابسته: رضایت مشتریان

برای استفاده از فیلم آموزشی وارد کانال زیر شده و دانلود کنید.