بی تردید یکی از عمده ترین مشکلات پژوهشگران،توجیه باورها و نظرهایی است که درباره روابط فرضی بین متغیرها با استفاده از داده های غیر آزمایشی ارائه می دهند.از این رو ،همواره تلاش های زیادی صرف ساخت و توسعه روش ها و فنون مختلف آماری برای پاسخ به این نیاز فزاینده شده است.مدل یابی معادلات ساختاری(SEM) یکی از آخرین دستاوردهای آماردانان در این برهه از زمان و از جمله مدل های آماری برای بررسی روابط خطی بین متغیرهای مکنون(اندازه گیری نشده) و متغیرهای آشکار(اندازه گیری شده) است. محققین به کمک این ابراز می توانند ساختارهای فرضی را که به گونه ای کلی مدل مدلهای علی نامیده می شود،رد و یا انطباق آنها را با داده های غیر آزمایشی تأیید کنند. روش معادلات ساختاری برای برآورد قدرت روابط فرضی بین همه متغیرهایی که در مدل نظری ارائه می شود،چارچوب منسجمی فراهم می آورد و به همین دلیل است که تئوری همواره در قالب روش های معادلات ساختاری قرار دارد.

نرم افزار لیزرل یک محصول نرم افزاری خودکفا شده است که به منظور برآورد و آزمون مدل های ساختاری طراحی و از سوی شرکت بین المللی علمی (SSI) به بازار عرضه شده است . این نرم افزار با استفاده از همبستگی و کوواریانس و خطاهای متغیرهای اندازه گیری شده ،می تواند مقادیر بارهای عاملی ، واریانس ها و خطاهای متغیر مکنون را برآورد یا استنباط کند و از آن می توان برای اجرای تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی مرتبه دوم ،تحلیل عاملی تأییدی و نیز تحلیل مسیر استفاده کرد.

جهت سفارش پروژه و پایانامه خود تماس بگیرید: ۰۹۳۵۱۳۲۳۹۵۰