گروه آماري بتا با بهره گيري از متخصصان رشته آمار توانايي اجرايي آناليز هاي مربوط به تحليل كواريانس/واريانس را با بالاترين كيفيت و با ذكر جزئيات آناليزها را دارا مي باشد. 1-اجراي آناليز هاي تحليل كواريانس / واريانس تك متغيره2- اجراي آناليز هاي تحليل كواريانس / واريانس چند متغيره 3-اجراي آناليزهاي تحليل واريانس / كواريانس […]

ادامه مطلب ←