آزمون هاي آماري اساسا نياز به پيش شرطهايي دارند كه مي بايست قبل ازهر كاري اين پيش فرضها بايد آناليز شوند. در تحليلهاي كواريانس نيز چندين پيش فرض اساسي وجود دارد كه به شرح زير مي باشد: 1-  كمي بودن متغيرهاي وابسته و كوريت(كمكي) 2-چندطبقه اي(چندگروهي) بودن متغيرهاي مستقل 3-مستقل بودن مشاهدات(پاسخ دهندگان) 4-نبود داده […]

ادامه مطلب ←