پس از جمع آوری داده ها از مشخصه های مورد مطالعه لازم است تا محقق بداند این داده ها از چه نوع توزیعی پیروی می کند.روشهای زیر در شناسایی نوع توزیع داده ها مورد استفاده قرار می گیرد: 1- نمودار همیستوگرام تصویر زیر هیستوگرام متغیری است که از توزیع آماری نرمال پیروی میکند و نرمال […]

ادامه مطلب ←