آزمون هاي آماري اساسا نياز به پيش شرطهايي دارند كه مي بايست قبل ازهر كاري اين پيش فرضها بايد آناليز شوند. در تحليلهاي كواريانس نيز چندين پيش فرض اساسي وجود دارد كه به شرح زير مي باشد:

1-  كمي بودن متغيرهاي وابسته و كوريت(كمكي)

2-چندطبقه اي(چندگروهي) بودن متغيرهاي مستقل

3-مستقل بودن مشاهدات(پاسخ دهندگان)

4-نبود داده هاي پرت

5-نرمال بودن توزیع باقي مانده ها

6-همگني واریانس باقیمانده‌ها

7-وجود رابطه خطي بين متغير وابسته و متغير كمكي(كوريت) در دو گروه كنترل و آزمايش

8- ثبات در واريانس باقي مانده ها(هم واريانسي)

9- بررسي هم خطي چند گانه

10- همگني شيب رگرسيون ها