بطور معمول هزينه هاي تحليل آماري در سال 1401 به شرح زير مي باشد:
1-هزينه تحليل آماري مقطع كارشناسي : 300 تا 1 ميليون تومان
2- هزينه تحليل آماري مقطع كارشناسي ارشد: 500 تا 2 ميليون تومان
3-هزينه تحليل آماري مقطع دكتري: 1 تا 3 ميليون تومان
4-هزينه تحليل داده هاي سازماني و دولتي : 2 تا 5 ميليون تومان
5-هزينه تحليل آماري مقالات: 500 تا 2 ميليون تومان
جهت برآورد هزينه هاي تحليل آماري پروژه هاي خود، با شماره تماس زير ارتباط داشته باشيد
09351323950