نگران هزينه ها نباشيد، بيشتر دنبال كار با كيفيت و خوب باشيد.
هزينه توافقي و دوستانه خواهد بود.
جهت برآورد هزينه هاي تحليل آماري پروژه هاي خود، با شماره تماس زير ارتباط داشته باشيد
09351323950