🔵🔵 گروه آماري بتا(Beta)

✅ تحلیل داده های پرسشنانه ای و غیر پرسشنامه ای
✅ اجرای ازمونهای پارامتری و ناپارامتری
✅ مدلسازی معادلات ساختاری
✅ رگرسیون و همبستگی و ….
✅ انجام تحليل آماري پايان نامه هاي رشته هاي مديريت، روانشناسي، اقتصاد و ….
✅ سایت تخصصی ما :
www.spss-pls.com

✅ تلفن تماس و تلگرام:
0931323950
⚽ R
🏀 SPSS
🏈 Smartpls
⚾ Amos
🎾 Lisrel
🏉 AHP
⚽ Expert choice
🏀 Sas
🏈….
✅ دریافت کل هزینه بعد از تحویل کار
✅ پشتیبانی تحلیلها
✅ سابقه چندساله در زمینه آنالیز داده ها
✅ مشاوره اماری صدها مقاله و پایانامه های رشته های مختلف