در این قسمت از سری آموزش های نرم افزار spss میخواهیم نحوه وارد کردن پرسشنامه های پاسخ داده شده به نرم افزار را آموزش دهیم.

فرض کنید رضایت شغلی متغیر مکنون(پنهان) ما می باشد که با 5 گویه(نشانگر) یا همان سوال از جهات مختلف مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفته است.

پرسشنامه خام بصورت زیر می باشد.

نفر اول پرسشنامه را به صورت زیر پر کرده است:

نفر دوم پرسشنامه را به صورت زیر پر کرده است:

 

حال دو پرسشنامه های تکمیل شده را در فضای نرم افزار spss پیاده سازی می کنیم.

دانلود فیلم آموزشی نحوه وارد کردن داده ها به نرم افزار بهمراه مطالب آموزشی دیگر در کانال قرار گرفته و برای تمامی اعضا بدون محدودیت قابل دانلود و استفاده می باشد.