محیط کار نرم افزار مینی تب Minitab تفاوتهایی با نرم افزار  اس پی اس اس SPSS دارد. اما قابل ذکر است که انجام برخی عملیاتها مانند تولید اعداد تصادفی که از توزیعهای آماری خاصی مانند توزیع نرمال، کی دو، گاما، اف، برنولی، پواسن، بتا، وایبل و . . . پیروی کنند به راحتی و سهولت خاصی در نرم افزار مینی تب Minitab امکان پذیر است.از نظر قابلیت های گرافیکی در رسم نمودارهای آماری نیز این نرم افزار در سطح نرمالی قرار دارد. رسم نمودارهای سه بعدی از مشاهدات به آسانی در آن امکان پذیر است.

انجام تحلیل سری های زمانی به کمک نرم افزار مینی تب Minitab:

 با توجه به ویژگی های این نرم افزار در بسیاری موارد از آن برای تحلیل سری های زمانی و پیاده سازی مدلهای ARMAو ARIMA استفاده می گردد.

انجام تحلیل کنترل کیفیت آماری به کمک نرم افزار مینی تب:

قابلیت های نرم افزار مینی تب minitab و منوهای مفصلی که در زمینه کنترل کیفیت آماری دارد، باعث شده است که این نرم افزار در زمینه کنترل کیفیت بسیار مورد بهره برداری قرار گیرد.

Minitab مینی تب با داشتن خروجی‌های بسیار دقیق و مناسب (در حد هزارم اعشار) در زمینه‌هایی از قبیل آمار توصیفی، رگرسیون، روشهای چند متغیره پیوسته و گسسته، طرح آزمایشها،سریهای زمانی،کنترل‌کیفیت آماری و …. کاربرد دارد و از همه مهمتر  مینی تب Minitab دارای یک ویژگی است که با داشتن یک راهنمای قوی و مناسب امکان دستیابی به منوها را تسهیل می‌سازد. همچنین می‌توان برای اجرای فرمانهایی که در منو موجود نیست، یک ماکروی کوچک نوشت و آن را اجرا کرد.

امکانات نرم افزار مینی تب :

احتمالات و توزیع‌های گسسته و پیوست

شبیه‌سازی داده‌های تصادفی بر پایه توزیع‌های مختلف

آمار توصیفی

روش‌های گرافیکی جهت تشریح داده‌ها

تخمین‌های نقطه‌ای و فاصله ای و برآورد اماره‌های مربوطه

آنالیز واریانس و تجزیه و تحلیل مقادیر باقیمانده و بررسی اثرپذیری حاصله از عوامل مختلف بر نمونه‌های جمع‌آوری شده

ابزارهای تجزیه و تحلیل سیستم‌های اندازه‌گیری

آزمون‌های ناپارامتری حول جوامع با پارامترها و توزیع نامشخص

پیش‌بینی و پیش‌گیری بر پایه رگرسیون خطی و سری‌های زمانی ابزارهای کنترل کیفیت آماری شامل نمودار پارتو، نمودار علت و معلول ،نمودار دنباله، نمودار چند متغیر، نمودار متقارن و نمودارهای کنترل

ابزارهای طراحی و تحلیل طرح‌های آزمایشی

ابزار تعیین اندازه نمونه و قدرت آزمون

ابزارهای آنالیز بقا و قابلیت اطمینان

آنالیزهای چند متغیره