آموزش روش هاي آماري

جهت استفاده از هر كدام از كليپ هاي آموزشي زير بر روي آن كليك بفرماييد تا در سايت آپارات نشان داده شود :


ويدئو آموزشي اول : آموزش تصويري تفاوت ضريب مسير و ضريب همبستگي

ويدئو آموزشي دوم: آموزش تصويري آزمون سوبل و كاربردهاي آن بصورت عملي

ويدئو آموزشي سوم: آموزش تصويري مفهوم روايي و پايايي و محاسبه ضريب آلفاي كرونباخ

ويدئو آموزشي چهارم: آموزش تصويري آزمون تصادفي بودن

ويدئو آموزشي پنجم: آموزش تصويري معرفي امكانات و كاركردهاي نرم افزار spss

ويدئو آموزشي ششم: آموزش تصويري آزمون تي دو نمونه اي همبسته يا تي دونمونه جفتي با مثال

ويدئو آموزشي هفتم: آموزش تصويري آناليز واريانس يكطرفه با مثال عملي و كاربردي

ويدئو آموزشي هشتم: آموزش تصويري آزمون تي دو نمونه اي مستقل بصورت كامل

ويدئو آموزشي نهم: آموزش تصويري آزمون تي تك نمونه اي مستقل

ويدئو آموزشي دهم: آموزش تصويري آزمون همبستگي اسپيرمن و پيرسون و تفاوت ها و كاركرده هاي آنها

ويدئو آموزشي يازدهم: نحوه ايجاد يك پرسشنامه آنلاين