براي استفاده از روش مدلسازي معادلات ساختاري به روش پي ال اس نياز هست مواردي را در نظر داشت كه گروه آماري بتا سعي كرده است در جدول زير برخي از اين موارد را به اختصار براي استفاده شما عزيزان تهيه نمايد

ردیفنام آزمونشرح آزمونچرایی استفاده
1آزمون پايايي تركيبيپایای پرسشنامهسؤالات یک پرسشنامه خارج از مدل چقدر با یکدیگر همبستگی
2آزمون آلفای کرونباخپایایی ترکیبیهمبستگی درونی سؤالات
3آزمون همگن بودن  اندازه‌گیری انعکاسیکه شاخص‌ها یا گویه‌ها (سؤالات) هر متغیر که دارای پرسشنامه انعکاسی است باید با هم همبستگی کامل داشته باشند و همگی به همگن یا اشاره به تک‌بعدی نمایند
4آزمون روایی سازه  روايي (اعتبار)  برای تعيين روایی ابزارهای پژوهش از روایی ظاهری، روایی محتوی و دو بعد روایی سازه یعنی، روایی همگرا و روایی واگرا
5آزمون R2 یا R square  مقدار R2 برای متغیرهای نهفته یا پنهان درون‌زااین آزمون نشان می‌دهد متغیرهای برون‌زا روی‌هم‌رفته چقدر از رفتار متغیر وابسته را پیش‌بینی می‌کنند
6آزمون کیفیت مدل ساختاری  نام دیگر این آزمون Qsquare یا Q2کیفیت مدل ساختاری یعنی اینکه کیفیت تبیین واریانس متغیرهای درون‌زا در یک مدل ساختاری چقدر است
7آزمون GFO یا آزمون کیفیت کلی مدل  آزمون کیفیت کلی مدل‌های اندازه‌گیری و ساختاری را تعیین می‌کندامر میانگین پایایی اشتراکی در میانگین ضریب تعیین ضرب می‌شود و سپس از آن‌ها جذر می‌گیریم
8پی ال اس الگوریتمضرایب مسیر مدل ساختاریتست آزمون‌های مدل اندازه‌گیری بیرونی
9بوت استراپینگضرایب مسیر مدل ساختاریمدل ساختاری (مدل درونی)