دلایل استفاده از این نرم‌افزار می‌توان به شرح ذیل لیست نمود:

  • عدم حساسیت به حجم نمونه و اجراي مدل با نمونه اندك
  • مناسب داده هاي غير نرمال
  • استفاده از مدل اندازه‌گیری انعکاسی و ترکیبی حتي بصورت همزمان
  • توانایی استفاده از مدل اندازه‌گیری حتی با یک گويه
  • اجرای مدل محقق ساخته و بدون نظري قبلي
  • توانایی این نرم‌افزار در اجرای متغیرهاي تعدیلگر با روشهاي مختلف تحليل
  • توانایی این نرم‌افزار در اجرای مدل‌های پیچیده مثل مرتبه دوم و سوم.