یکی از بحث های اصلی در مدل سازی معادلات ساختاری تعیین حجم نمونه است که در ادامه مطلب بررسی می شود.

برای تعیین حجم نمونه از فرمول آقای soper(2018) که تابعی از پارامترهای اندازه اثر، توان آماری، تعداد متغیرهای پنهان، تعداد متغیرهای مشاهده شده و سطح احتمال( سطح خطا ) است استفاده می شود.

برای محاسبه حجم نمونه در مدلسازی معادلات ساختاری در  ادامه مطلب روی لینک محاسبه آنلاین کلیک کرده و شاخص ها را به ترتیب بالا که معادل فارسیشون نوشته شده است وارد نمایید.

محاسبه آنلاین حجم نمونه در معادلات ساختاری


منابع

سایت تخصصی آمار فربد

Soper, D.S. (2018). A-priori Sample Size Calculator for Structural Equation Models [Software]
Cohen, J. (1988). Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences (2nd Edition). Hillsdale, NJ: Lawrence Earlbaum Associates.
Westland, J.C. (2010). Lower bounds on sample size in structural equation modeling. Electronic Commerce Research and Applications, 9(6), 476-487