چه تفاوتي بين ضريب مسير و ضريب همبستگي وجود دارد؟
آيا ميتوان در يك تحقيق فقط از ضريب همبستگي استفاده كرد و به سراغ ضريب مسير و معادلات ساختاري نرفت؟
آيا نتايجي كه ضريب مسير به ما مي دهد دقيقا همان نتايج ضريب همبستگي مي باشد؟
ضريب مسير تحليل قويتري دارد يا ضريب همبستگي؟
چرا در يكي تحقيقي ضريب همبستگي معنادار شده ولي ضريب مسير غير معنادار تشخيص داده شده است؟

براي پاسخ به سوالات فوق وارد كانال تلگرامي گروه آماري بتا شده و فيلم آموزشي تهيه شده را دانلود و استفاده كنيد.
لينك كانال تگرامي :
http://t.me/Spss_pls_Lisrel_Amos_AHP يا @Spss_pls_Lisrel_Amos_AHP