تحليل كواريانس

گروه آماري بتا با بهره گيري از متخصصان رشته آمار توانايي اجرايي آناليز هاي مربوط به تحليل كواريانس/واريانس را با بالاترين كيفيت و با ذكر جزئيات آناليزها را دارا مي باشد.

1-اجراي آناليز هاي تحليل كواريانس / واريانس تك متغيره
2- اجراي آناليز هاي تحليل كواريانس / واريانس چند متغيره
3-اجراي آناليزهاي تحليل واريانس / كواريانس با اندازه گيري هاي مكرر تك متغيره
4-اجراي آناليزهاي تحليل واريانس / كواريانس با اندازه گيري هاي مكرر چند متغيره

اين روشهاي آماري زماني استفاده مي شود كه محقق قصد آ‍زمون اثر گذاري يك مداخله(دارويي، ورزشي، آموزشي و …) را بر روي يك گروهي (معمولا 15 تا 30 نفر) را بررسي نمايد. در اينگونه تحقيقات ابتدا بصورت تصادفي تعدادي نمونه از جامعه آماري انتخاب مي شود و به صورت كاملا تصادفي و البته همگن به دو گروه كنترل و آ‍زمايش تقسيم مي شوند. مداخله مد نظر فقط و فقط بر روي گروه آزمايش اعمال شده و پس از آن نمرات در مراحل پس آزمون و بعضا پيگيري ثبت مي شود.

ارتباط مستقيم با كارشناس آمار: 09351323950