این آزمون معادل ناپارامتری آزمون تی دو نمونه ای مستقل می باشد. در واقع زمانی که توزیع داده ها غیر نرمال تشخیص داده شد باید از آزمون ناپارامتری نظیر یومن ویتنی استفاده نمود. این آزمون زمانی استفاده می شود که قصد مقایسه نمرات  یک متغیر را در بین دو گروه را داشته باشیم.

در این مثال هدف مقایسه رضایت از زندگی در بین زنان و مردان می باشد. برای استفاده از فیلم آموزشی وارد کانال زیر شده و دانلود کنید.