ساخت پرسشنامه و آزمون آنلاین توسط گوگل فرم

قسمت اول ساخت اکانت گوگل
https://aparat.com/v/6j3rN

قسمت دوم ورود به گوگل فرم
https://aparat.com/v/evVh8

قسمت سوم ساخت یک پرسشنامه
https://aparat.com/v/1JoFM

قسمت چهارم ادامه ساخت یک پرسشنامه
https://aparat.com/v/r1z0k

قسمت پنجم به اشتراک گذاشتن پرسشنامه
https://aparat.com/v/tvPWK

قسمت ششم ایجاد یک آزمون آنلاین
https://aparat.com/v/xAuE0

قسمت هفتم بررسی نتایج آزمون
https://aparat.com/v/1QwY8

قسمت هشتم پرسش های پر تکرار
https://aparat.com/v/kcnh4